نام کتاب : آیین دستگذاری اسقفان

مولف : ......

تعداد فصل ها :این مجموعه در 18 صفحه آیین دستگذاری اسقفان در کلیسای آشوری – کلدانی کاتولیک را شرح می دهد.

تعداد صفحات : 18

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای تصویر روی جلد می باشد.