نام کتاب : ازدواج - راز مقدس

مولف : .......

تعداد فصل ها : 1

·         در 13 قسمت به بررسی و بحث در باب تعالیم مسیح و پیوند ازدواج و خانواده در مسیحیت می پردازد و مسایل مرتبط با ازدواج را از دیدگاه مسیحیت عنوان می کند.

تعداد صفحات : 28

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 4 شمایل از عروسی قانای جلیل و پیوند یهویاقیم و حنا، پدر و مادر حضرت مریم است.