نام کتاب : در طلب گناهکاران
مولف : برنار برو
تعداد فصل ها : 5
  • دو انسان در جستجوی آمرزش
  • مبدا عزیمت ما کدام است ؟
  • پاسخ انسانها، انتخاب قاطع
  • اعتراف به گناهان خویش برای تجدید رفتارمان
  • نتیجه گیری های سه گانه
تعداد صفحات : 157
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای تصویری نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب