نام کتاب : خواب ها و زندگی روحانی

مولف : آنسلم گرون

تعداد فصل ها : 4

·         خواب در کتاب مقدس

·         خواب در سنت روحانی

·         تعبیر روان شناسی و تعبیر روحانی خواب

·         قوانینی برای یک نگرش روحانی به خوابها

تعداد صفحات : 62

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .