نام کتاب : تسبیح جهت دعای مداوم
مولف : ....
تعداد فصل ها : 4
  • باکره نشانه
  • دعا در روح؟ دعای دائمی
  • دعای تسبیح وردیه
  • رازهای تسبیح حضرت مریم
تعداد صفحات : 60
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : شمایل زیبای باکره آیت و تسبیح حضرت مریم در این کتاب قابل رویت هستند.
 
لینک دانلود کتاب