نام کتاب : تفسیر دعای ربانی
مولف : .....
تعداد فصل ها : 3
  • قدیش " یهود " و نیایش مسیحی " ای پدر ما "
  • درباره دعای ربانی طبق انجیا متی و لوقا
  • نیایش خداوند : ای پدر ما
تعداد صفحات : 33
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای 3 تصویر از عیسی مسیح بر روی صلیب و در باغ جتسیمانی می باشد.
 
لینک دانلود کتاب