نام کتاب : دعای برخاسته از دل
مولف : آنتونی بلوم
تعداد فصل ها : 8
  • جوهر نیایش
  • دعای خداوند
  • دعای بارتیماوس
  • اندیشه و نیایش
  • دعاها و استغاثه مستجاب نشده
  • دعای عیسی
  • ریاضت نیایش
  • دعای سکوت
  • دعا برای مبتدیان
تعداد صفحات : 126
سطح : متوسط
اطلاعات تصویری : دارای تصویری نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب