نام کتاب : آیین نیایشی رسولان ، آدای و ماری

مولف : ......

تعداد فصل ها :این مجموعه در 49 صفحه به تفسیر و توضیح پیرامون آیین نیایشی می نماید .

تعداد صفحات : 49

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد.