نام کتاب : حکمت مرد فقیر

مولف : الوالوکلرک

تعداد فصل ها : 12

·         هنگامی که دیگر هیچ آرامشی نیست

·         تنها، در شب

·         آخرین ستاره

·         ناله مرد فقیر

·         باز هم تاریکی هست

·         آیا سپیده دم است که سفید می کند؟

·         چکاوکی روی مزارع شخم زده می خواند

·         اگر می دانستم چگونه پرستش کنم ؟

·         هیچ چیز را نباید حقیر شمرد

·         نباید مانع تابش آفتاب شد

·         تهیدست تر از چوب خشک

·         آفتابی تر از تابستان

تعداد صفحات : 103

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد .