نام کتاب : دعوت به ازدواج یا رهبانیت
مولف : پل اودکیموف
تعداد فصل ها : 5
  • مطلق یگانه
  • دعوت
  • رهبانیت
  • زهد راهبانه هر ایماندار
  • رهبانیت درون گرای جهان شمول
تعداد صفحات : 34
سطح : عالی - الهیات
اطلاعات تصویری : دارای تصویری نمی باشد .
 
لینک دانلود کتاب