نام کتاب : پاسخ مسیحی

مولف : میشل کوئیست

تعداد فصل ها : 4

·         انسان

·         انسان و زندگی او

·         انسان و دیگران

·         انسان و زندگی او در مسیح

تعداد صفحات : 209

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد.