نام کتاب : امید قوم خداوند – صحنه وقایع تاریخی

مولف : جرارد اس. اسلویان

تعداد فصل ها : 2

·         صحنه های تاریخی وقایع عهد عتیق

·         امید قوم خداوند

تعداد صفحات : 60

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: نقشه هلال خضیب . منطقه سبز ما بین خلیج فارس و دریای مدیترانه