نام کتاب : آغاز پادشاهی

مولف : ....

تعداد فصل ها : 11

·         کتاب یوشع

·         فتح کنعان

·         پیشوایان الهی

·         هر کس آنچه در نظرش پسند می آمد می کرد

·         ای سموئیل! ای سموئیل!

·         پادشاهی می طلبند

·         داود : فیلم وسترن در خاورمیانه

·         داود پادشاه

·         سلیمان ، پادشاه درخشان

·         انشعاب و جدایی ده قبیله

·         ایلیا و الیشع 

تعداد صفحات : 180

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری :دارای بیش از 40 تصویر تاریخی  شامل : اشیا و ظروف متعلق به تمدن ای کهن – نقش برجسته هایی از سربازان و فرهنگ های کهن – مضامین عرفانی که ریشه در تاریخ کهن فرهنگ های کتاب مقدس دارند و ....

همچنین این کتاب شامل 3 نقشه جغرافیایی از دوران کهن تاریخی است.