نام کتاب : پادشاهان و انبیا

مولف : .....

تعداد فصل ها : 12

·         ای نبی تو کیستی ؟

·         عاموس

·         هوشع نبی

·         اشعیای نبی (1)

·         اشعیای نبی (2)

·         اشعیای نبی (3)

·         میکای نبی

·         صفنیا و ناحوم

·         انبیا قانون می گذارند

·         ارمیای نبی (1)

·         ارمیا: ای اورشلیم تو ویران خواهی شد !

·         سقوط اورشلیم

تعداد صفحات : 194

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری :دارای بیش از 40 تصویر از سنگ نبشته ها – لوحه های گلی – نقوش برجسته – مجسمه و آثار کهن و باستانی از فرهنگ ها و امپراطوری هایی که در طول کتاب مقدس وجود دارند .