نام کتاب : تبعید و بازگشت
مولف : ….
تعداد فصل ها : ۱۱
 • کنار نهرهای بابل
 • حزقیال، نبی سبک باروک
 • حزقیال ، نبی تبعیدی
 • مبارزه و جلال
 • باغ های بابل
 • کتاب تسلی
 • سرودهای خادم
 • سال آینده در اورشلیم
 • بازسازی معبد اورشلیم
 • شهر را احیا کنید
 • اورشلیم و بابل ، شهرهای مزدوج
تعداد صفحات : ۱۷۱
سطح : عالی – الهیات
اطلاعات تصویری : دارای بیش از ۳۰ تصویر و نقشه از نقوش برجسته – نقاشی های دیواری و آثار هنری تمدن های کهن بابل ،آشور و فرهنگ هایی که در
کتب عهد عتیق با آن روبرو هستیم.
 
لینک دانلود کتاب