نام کتاب : حکمت و دعا

مولف : .....

تعداد فصل ها : 11

·         نبوت و حکمت " کتاب مرآثی "

·         دو مبارز " کتاب روت و کتاب یونس "

·         سرودهای عاشقانه " کتاب غزل غزلهای سلیمان "

·         محبت چون مرگ زور آور است " کتاب غزل غزلهای سلیمان "

·         تاج حکیمان " کتاب امثال "

·         باطل اباطیل " کتاب جامعه "

·         نان خود را با شادمانی بخور " کتاب جامعه "

·         رنج بی گناهان " کتاب ایوب "

·         وقتی که خدا سکوت می کند " کتاب ایوب "

·         دعا در کتاب مقدس " کتاب مزامیر "

·         مزامیر، دعاهای مسیحی " کتاب مزامیر "

تعداد صفحات : 103

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای بیش از 40 تصویر از نقوش برجسته و نقاشی های دیواری مقابر و معابد و کاخ های تمدن کهن مصر و چند شمایل زیبا از مسیح و حضرت مریم می باشد .