نام کتاب : چگونه عهد عتیق را بخوانیم ؟

مولف : اتین شارپانتیه

تعداد فصل ها : 8

·         آماده شدن برای سفر

·         خروج : ابراز ایمان یک قوم

·         پادشاهی اورشلیم

·         پادشاهی شمال

·         آخرین دوره پادشاهی یهودا

·         تبعید به بابل

·         اسرائیل تحت سلطه پارس

·         اسرائیل تحت سلطه یونیان

·         مزامیر

·         پایان سفر

تعداد صفحات : 226

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای بیش از 30 تصویر ، نقشه و نمودار تاریخی ، نقاشی های دیواری معابد مصری ها و تمدن های عهد عتیق کتاب مقدس ، نقوش برجسته و .... می باشد.