نام کتاب : آوازهای عاشقانه ( مطالعه ای بر غزل غزل های سلیمان )

مولف : بلز آرمینژون

تعداد فصل ها : این کتاب دارای 10 قسمت جداگانه به شرح زیر است .

·         مقدمه ای بر غزل غزل ها

·         آغاز چهار فصل عشق

·         زمستان دوران تبعید – غزل اول

·         بهار نامزدی – غزل دوم

·         تابستان وصال – غزل سوم

·         توفان تابستان – غزل چهارم

·         پاییز میوه ها – غزل پنجم

·         فصل طلایی آخر – فرجام

·         انتظار پرشکیبای عشق

·         ترجمه بین الکلیسایی غزل غزل ها

تعداد صفحات : 250

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .