نام کتاب : برگ های زرین کتاب مقدس ( جلد اول )

مولف : پیر گرلو

تعداد فصل ها : 24

بخش اول : قوم خدا

·         اصل و مبدا

·         دعوت الهی و وعده ها

·         قوم پیمان

·         در سرزمین موعود شکوه سلطنتی

بخش دوم : شهادت انبیا

·         قلمرو اسرائیل

·         اشعیا نبی و درون او

·         جریانات دوران تثنیه

·         ارمیای نبی و دوران وی

·         جریان کهانتی

·         حزقیال ، نبی کاهن

·         در سرزمین تبعید

·         تسلی بنی اسرائیل

بخش سوم : یهودیت در زمان دولت پارس

·         تجدید حیات یهود

·         سنت حکمتی

·         مساله شر

·         نیایش ( فقرای یهود )

·         مصلحین قرن پنجم

·         روح مذهبی اسرائیل

بخش چهارم : یهودیت در دوران تمدن یونان

·         فراز و نشیب زندگانی

·         تعلیمات بن سیراخ

·         دلیری ایمان

·         مبارزه برای استقلال

·         کتاب حکمت

·         تحقق کلام مقدس

تعداد صفحات : 310

سطح : کتاب مرجع میباشد.

اطلاعات تصویری : دارای بیش از 40 تصویر مرتبط با موضوعات کتاب است که هر کدام با توجه به معنای عمیق روحانی تصویر سازی شده و به خوبی در قسمت های مختلف کتاب طبقه بندی شده اند.