نام کتاب : برگ های زرین کتاب مقدس ( جلد دوم) – از دور او را دیدند .

مولف : .....

تعداد فصل ها : 2

·         صحنه های تاریخی وقایع عهد عتیق

·         نقشه ها : شامل 8 نقشه

تعداد صفحات : 115

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .