نام کتاب : پدران صحرا

مولف : بندیکت وارد

تعداد فصل ها : 18

·         کوشش در راه کمال

·         در فوائد خاموشی

·         در ندامت و پشیمانی

·         در خویشتن داری

·         در شهوت

·         در نداری و درویشی

·         در صبر و شکیبایی

·         در حذر از خودنمایی

·         در عدم داوری

·         در رازداری

·         در زندگی زاهدانه

·         استمرار در نماز

·         در مهمان نوازی

·         در فرمان برداری

·         در فروتنی

·         در شکیبایی و صبر

·         در محبت

·         اندر مکاشفه

تعداد صفحات : 164

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد .