نام کتاب : پنطیکاست – عید نزول روح القدس

مولف : ....

تعداد فصل ها : 3

·         تعلیم کتاب مقدس

·         تعلیم کلیسای کاتولیک

·         عبادت کلیسا ها

تعداد صفحات : 108

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری :دارای دو شمایل پنطیکاست سریانی متعلق به سال 586 میلادی و شمایل روسی پنطیکاست متعلق به قرن 15.