نیایش شب رستاخیز

خبرِ خوشِ (انجیل) رستاخیز عیسای مسیح، با سفر زنان به سوی مقبره در صبح بعد از روز سبّت آغاز می­شود. آنها برای تکریم پیکر خداوند به مقبره می­روند، اما گور را باز و خالی می­یابند. فرشته­ای مقتدر به آنها می­گوید: " ترسان مباشید!" (متی 28:5) و به آنها دستور می­دهد که بروند و به رسولان بگویند : " او از مردگان برخواسته است و اینک پیش از شما به جلیل می­رود". زنان بی­درنگ راهی می­شوند و در راه خود عیسی ایشان را می­بیند و می­گوید: " نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند؛ آنجا مرا خواهند دید". "ترسان مباشید!" ،" نترسید" : اینها کلماتی هستندکه به ما قوت قلب می­دهند تا قلبهامان را برای دریافت پیام بگشاییم.

شاگردان پس از مرگ استاد پراکنده شدند، ایمانشان به کلی زیر و رو شده بود، همه چیز به نظر تمام شده  می­رسید، تمام اطمینانشان خرد شده ، امیدشان مرده بود. اما حالا پیام خارق­ العادة زنان، مانند پرتویی از نور در تاریکی به سوی ایشان می­تابید. خبر پخش شد: عیسی برخاسته است، چنان که خود گفته بود. و بعد فرمان او که گفته بود به جلیل بروید. زنان، دوبار این پیغام را شنیده بودند، نخست از فرشته و آنگاه از خودِ عیسی: " آنها به جلیل بروند؛ آنجا مرا خواهند دید. " نترسید" و " به جلیل بروید".دانلود فایل PDF کامل این متن