مقدمه ( کلیسا در خدمت خانواده)
کلیسا در خدمتِ خانواده

1). در جهانِ جدید، خانواده درست به اندازة هر نهاد دیگر یا بیش از آن، در معرضِ تغییراتِ سریع و ژرفی بوده است که بر جامعه و فرهنگ تأثیر گذار بوده­ اند. در این شرایط، بسیاری از خانواده­ ها، با وفاداری به آن ارزشهایی زندگی می­کنند، که دَربَردارندة بنیانِ تأسیسِ خانواده­ اند. دیگران دربارة نقش­شان (در خانواده) نامطمئن و سَردَرگُم اند و حتی در این باره تردید داشته و تقریباً از معنا و حقیقتِ غاییِ خانواده و زندگیِ زناشویی ناآگاه­ اند. سرانجام، دیگرانی هستند، که توسطِ بی­ عدالتی­هایِ گوناگون، از دریافتنِ حقوقِ بنیادین­شان بازمانده­ اند.

با آگاهی از آنکه ازدواج و خانواده، یکی از گرانبهاترین ارزشهای انسانی را تشکیل می­دهد، کلیسا مایل است سخن گفته، و یاری خود را تقدیمِ آنانی کند که از پیش، از ارزشِ ازدواج و خانواده آگاه بوده، در پیِ آن اند که آن را وفادارانه زیست کنند، همچنین آنانکه نامطمئن و نگران بوده در پیِ حقیقت اند و نیز آنانکه به­ ناحق از زندگیِ خانوادگی محروم شده اند. کلیسا با پشتیبانی از گروه نخست و روشن­ کردنِ ذهنِ گروه دوم و نیز یاری رساندنِ به دیگران، کمکِ خود را پیشکشِ هرکسی می­کند که به سرنوشتِ ازدواج و خانوده می­اندیشد.

شورای کلیسایی در سالِ 1980 در امتدادِ شوراهای پیشین

2). نشانة علاقة ژرفِ کلیسا به خانواده، آخرین شورای اسقفان بود که از 26 سپتامبر تا 25 اکتبر 1980 در رُم برگزار شد. این شورا امتدادِ طبیعیِ دو شورای پیشین بود: درواقعِ خانوادة مسیحی، نخستینِ اجتماعی است که فراخوانده شده تا انجیل را، در طولِ رشدِ آدمی، از طریقِ یک آموزش و تعلیمِ پیشرونده، به او اعلام کرده، او را به بلوغِ کاملِ مسیحی برساند.

افزون بر این، شورایِ کلیساییِ اخیر، همچنین منطقاً به نوعی در موضوعِ خدمتِ کشیشی و عدالت در جهانِ جدید با آن مرتبط است. درواقع، خانواده همچون یک اجتماعِ آموزنده، باید آدمی را یاری کند تا فراخوانِ خویش را تشخیص داده، و مسئولیتِ جستجویِ عدالتی عظیم­تر را ، با آموزشِ او (از ابتدا) در روابطِ بینِ فردیِ سرشار عدالت و محبت، بپذیرد.

 ارزشِ فوق­ العادة ازدواج و خانواده

3). کلیسا، روشن از ایمانی که درکی از تمامیِ حقیقت دربارة ارزشِ والای ازدواج و خانواده و ژرفترین معنایِ آنها به دست می­دهد، دیگربار، نیازِ مُبرَم به اعلامِ انجیل که «خبرِ خوش» است را به تمامی مردم احساس می­کند، نیازی بدونِ استثنا، به­ ویژه به تمامیِ آنانکه به ازدواج فراخوانده شده­ اند و برایِ آن آماده می­شوند، به تمامیِ زوج­های ازدواج کرده و پدر و مادرها.