پیام پاپ فرانسوا برای زمان روزه 2015

"دل قوی دارید" (یع 5 : 8)

خواهران و برادران گرامی

زمانِ روزه برای تمامی کلیسا، برای هر اجتماعِ کلیسایی و هر ایماندار زمانِ نوشدن است. فراتر از هر چیز "زمانِ فیض" است (دوم قرن 6 : 2). خدا از ما آن چیزی را که خود به ما نبخشیده باشد نمی خواهد. " ما محبت میکنیم چراکه او نخست ما را محبت نمود" (اول یو 4 : 19). او نسبت به ما بی اعتنا نیست. هرکدام ما از ما در دلِ او جای داریم. او ما را به نام می­شناسد. او مراقب ماست و وقتی ما از او روی می­گردانیم به جستجوی ما بر می­آید.

به هرکدام از ما علاقمند است؛ محبتِ نمی­گذارد که او نسبت به آنچه بر ما میرود بی اعتنا بماند. معمولا وقتی سالم و آسوده ایم اغلب فراموش می­کنیم که به فکر دیگران هم باشیم (کاری که هرگز از خدای پدر سر نمیزند)، مشکلات و رنج­های آنان و بی­عدالتی­هایی که در حق­شان می­شود دیگر برایمان مهم نیست. بنابراین دلِ ما در دامِ بی اعتنایی میافتد: تا وقتی من نسبتاً سالم و آسوده هستم، آنان که چندان آسوده نیستند را فراموش می­کنم. این منشِ خودخواهانة بی اعتنایی امروزه بُعدی جهانی یافته است تا جایی که می توان از یک جهانگیریِ بی­اعتنایی سخن گفت.این مشکلی است که ما به عنوانِ مسیحیان باید با آن روبرو شویم.دانلود فایل PDF کامل این متن