دیدار با مقامات رسمی دولت ترکیه

آقای رئیس­ جمهور، مقاماتِ برجسته، خانمها و آقایان

از دیدنِ کشورِ شما که سرشار از زیباییِ طبیعی و تاریخی و مملو از آثار تمدنهای کهن است، خشنودم. این کشور، پُلی طبیعی میانِ دو قارّه و فرهنگ­های گوناگون است. این سرزمین برای هر مسیحی با ارزش است چراکه زادگاهِ پولس مقدس است، کسی که اجتماعاتِ مسیحیِ گوناگونی را در اینجا پایه نهاد و نیز از آن رو که پذیرای هفت شورایِ نخستین کلیسا بوده است. همچنین در اینجا در نزدیکیِ اِفِسس مکان معروفی هست که براساسِ سُنّتی ارجمند " خانة مریم"  در آن بوده است، جایی که مادرِ عیسی چند سالی را در آن به سر برده است. این مکان اکنون محل زیارتِ زائرانِ بیشمارِ نه تنها مسیحی بلکه مسلمان از سراسرِ جهان است.

با این وجود دلایلی که ترکیه از چنین ارج و قربی برخوردار است تنها به گذشته و رویدادهای تاریخی وابسته نیست، بلکه به سرزندگیِ حضورش، سختکوشی و سخاوتمندیِ مردمانش و نقشش در هماهنگ­سازیِ ملّت­ها نیز مربوط است.دانلود فایل PDF کامل این متن