برکت میان کلیسایی و امضای بیانیه مشترک - استانبول

ما، پاپ فرانسوا و بارتلمی پاتریارکِ قسطنطنیه، سپاسگزاریِ ژرفِ خود را نسبت به خدا برای موهبتِ این دیدارِ تازه که ما را توانا می­سازد تا در حضورِ اعضای شورایِ مقدسِ اسقفان، روحانیان وایماندارانِ کلیسایِ قسطنطنیه، جشنِ آندریاسِ مقدس، نخست­خوانده و برادرِ پطرسِ رسول را به همراه هم برگزار کنیم، ابراز می­داریم.  یادآوریِ رسولان، که مژدة انجیل را از راهِ موعظه و گواهیِ شهادتِشان به جهان رساندند، برای چیره شدن بر موانعی که ما را از هم جدا می­سازند، در ما آرزویِ گام برداشتنِ در محبت و راستی با یکدیگر را تقویت می­کند.

به مناسبتِ دیدارمان در ماهِ میِ گذشته در اورشلیم، که در آن یادِ دیدارِ تاریخیِ پاپ پُلِ ششم و پاتریارک آتناگوراس را گرامی داشتیم، بیانیة مشترکی را امضا کردیم. امروز به شادیِ این دیدارِ برادرانة مجدد، مایلیم بر تمایلات و دغدغه­های مشترکمان دوباره تأکید کنیم. دانلود فایل PDF کامل این متن