روز جهانی صلح ، یکم ژانویه 2015

دیگر نه بَرده، که برادران و خواهران

پیامِ پاپ فرانسوا به مناسبتِ برگزاریِ

روزِ جهانیِ صلح

یکم ژانویه 2015

در آغاز این سالِ نو، که ما آن را همچونِ هدیة ارزشمندِ خدا به تمامیِ بشریت خوشآمد می­گوییم، آرزوهای قلبیِ خود را برای برخورداری از آرامش به تمامیِ زنان و مردان، به تمامیِ مردمان و ملّت­های جهان، سرانِ دولت­ها و کشورها و پیشوایانِ دینی پیشکش می­کنم. با این آرزو، برای پایانِ جنگ­ها، درگیری­ها و رنجِ عظیمی که به دستِ انسانیت صورت گرفته و نیز برای پایانِ بیماری­های فراگیر در گذشته و حال، و ویرانیِ به­بار آمده در اثرِ فجایعِ طبیعی دعا می­کنم. به ویژه، بر اساسِ فراخوانِ مشترکمان برای همکاری با خدا و تمامیِ نیکخواهان، برای پیشرفتِ صلح در جهان دعا می­کنم، باشد که در برابرِ وسوسة رفتارِ غیرانسانی مقاومت کنیم.دانلود فایل PDF کامل این متن