پیشرفت مردمان

به کشیشان، اسقفان، دینداران و وفادارانِ جهانِ کاتولیک و به تمامیِ نیکخواهان.

 

برادرانِ محترم و پسرانِ گرامی، سلامت و برکتِ رسولی بر شما باد.

پرورشِ پیشروِ مردمان، موضوعی است دارایِ اهمیتِ بسیار برایِ کلیسا. این به ویژه دربارة آنانی درست است که در تلاش اند، تا از تاراجِ گرسنگی، تنگدستی، بیماری های همه گیر و بی خبری بگریزند؛ از آنانکه در جستجویِ سهمِ بزرگتری در منافعِ تمدن وبهبودیِ فعالترِ کیفیت هایِ انسانی­شان هستند؛ آنانکه هشیارانه برای رشدی پُربارتر در تلاش اند. 

نگرانی کلیسا

1). پس از شورای واتیکانِ دو، با آگاهیِ روشن­تر از درخواست­هایِ انجیلِ مسیح در این زمینه، کلیسا، وظیفة خود می­داند تمامیِ مردمان را در بررسیِ این مشکلِ جدی در تمامیِ ابعادش یاری کرده، نیازِ به کارِ همزمان در این پیوندگاهِ بُحرانی را بر عهدة ایشان بگذارد.

2). پیشینیانِ اخیرِ ما در وظیفة خود در این زمینه در نماندند. پیام­هایِ شایانِ ذکرِ آنها، نورِ انجیل را بر مسائلِ اجتماعیِ معاصر تابانده است. نامة پاپیِ لئوی هشتم Rerum Novarum، نامة پیوس دهم Quadragesimo Anno، پیامِ رادیوییِ پیوسِ دوازدهم به جهانیان و دو نامة کلیساییِ ژانِ بیست و سوم Mater et Magistra و Pacem in Terris از این جمله اند.

مشکلی برای تمامیِ مردمان

3). امروز بسیارِ مهم است که مردمان این نکته را درک کرده، قدردانِ آن باشند که مسألة اجتماعی، تمامِ آدمیان را در هر گوشة جهان به هم پیوند می­دهد. ژانِ بیست و سوم به روشنی این را بیان کرده و شورای واتیکانِ دو، در نظام­نامة شبانیِ خود دربارة کلیسا در جهانِ امروز، آن را تأیید کرده است.

ملت­هایِ گرسنة جهان، رو به مردمانِ بهره­مند از فراوانی، فریاد بر می­آورند. کلیسا ، دردمند از این فریاد، از هر انسان و همة آدمیان می­خواهد تا التماسِ این برادر را شنیده و با محبت به آن پاسخ دهد.

 دانلود فایل PDF کامل این متن