باورنامه: ... و در روز سوم مطابق نوشته ها دوباره برخاست
بیایید امروز آموز کلیسایی سال ایمان را ادامه بدهیم. در باور­نامه این کلمات را تکرار می­کنیم: " و در روز سوم مطابق نوشته ها دوباره برخاست". این همان رویدادی است که ما آن را جشن می­گیریم: رستاخیز مسیح، کانونِ پیامِ مسیحی،که از آغاز طنین­انداز بوده و همچنین پیش آمده تا به ما رسیده است. پولس قدیس به مسیحیان قرنت نوشت:  " زیرا من آنچه را به من رسید همچون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق کتب مقدس در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست، و اینکه خود را بر کیفا ظاهر ساخت و سپس بر آن دوازده تن" (اول قرن 15 :3-5). خودِ این اقرار کوتاهِ ایمان، با بیانِ نخستین ظهورهایِ آن برخاسته بر پطرس و دوازده تن، راز رستاخیز را اعلام می­کند؛ مرگ و رستاخیز عیسی خودِ قلبِ امید ما هستند.

بدون این ایمان به مرگ و رستاخیز عیسی، امید ما ناتوان می­بود، حتی دیگر امیدی در کار نمی­بود؛ یا به شکلِ ویژه؛ مرگ و رستاخیز عیسی قلب امید ما هستند. پولس گفت: " و اگر مسیح برنخاسته است، ایمان شما باطل است و شما همچنین در گناهان خود هستید."دانلود فایل PDF کامل این متن