تعمقی بر رستاخیز مسیح (بخش دوم)
در تعلیم پیشین، بر رویداد رستاخیز عیسی، که زنان در آن نقش خاصی بازی کردند، پرداختیم. امروز مایلم به قابلیت نجاتبخش رستاخیز بپردازم. رستاخیز برای زندگی ما چه معنایی دارد؟ و چرا ایمان ما بدون آن بیهوده است؟

همانطورکه یک خانه بر پی­ریزی خود استوار است، ایمان ما بر مرگ و رستاخیز مسیح بنا شده است: اگر پی­ریزی خانه از بین برود، تمامی خانه فرو می­ریزد. عیسی که خود را به صلیب سپرده، بار گناهان ما را بر دوش گرفت، به ورطة مرگ فرو شد و آنگاه در رستاخیز بر تمام اینها پیروز شده، کنارشان زد و راهی به سوی میلادِ دوباره و زندگی تازه در برابر ما گشود.

پطرس قدیس تمامی این امور را در آغاز نامه­اش خلاصه کرده است: « سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به واسطة رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّدی تازه بخشید، برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر و بی آلایش و ناپژمردنی» (اول پط 1 : 3-4).دانلود فایل PDF کامل این متن