باورنامه: عیسی در شکوهمندی باز می آید تا مردگان و زندگان را داوری نماید

خواهران و برادران گرامی صبح به خیر!

در باورنامه اعتراف می کنیم که عیسی " در شکوهمندی باز می آید تا مردگان و زندگان را داوری نماید".  سرگذشت آدمی با آفرینش زن و مرد به همانندیِ خداوند آغاز شده و با داوریِ نهایی مسیح به پایان می رسد. این دو قطب تاریخ چه بسا فراموش می­شوند؛ و ایمان به بازگشتِ مسیح و داوری نهایی به ویژه در روزگارانی، در دلهای مسیحیان چندان استوار نیست. عیسی در زندگیِ آشکارِ خود پیاپی بر واقعیتِ بازگشتِ نهاییِ خود درنگ کرد. من مایلم امروز بر سه متنِ انجیلی که ما را یاری می کنند تا به این راز نفوذ کنیم درنگ کنم: درباره ده دوشیزه، درباره قنطارها و درباره داوری نهایی. هر سه اینها بخشی از گفتمانِ عیسی درباره پایانِ دوران اند که در انجیل متی یافت می شود.

 دانلود فایل PDF کامل این متن