روح القدس کیست؟
فصل رستاخیز که با هدایتِ آیین سپاسگذاریِ کلیسا با شادی در آن به سر می بریم، به تمام معنا فصلِ روح القدس "بی اندازه" عطا شده (یو 3 :34) بوسیلة عیسای برصلیب شده و برخاسته است. این زمانِ فیض، با جشن پنتیکاست (نزول روح القدس) به پایان می رسد. رویدادی که در آن با فروریزشِ روح بر مریم و رسولانِ گِردآمده در بالاخانه، کلیسا از نو زنده می شود.

اما روح القدس کیست؟ در باورنامه ما با ایمان اعتراف می کنیم: " من ایمان دارم به روح القدس؛ خداوند و بخشندة زندگی". نخستین حقیقتی که ما در باورنامه از آن پشتیبانی می کنیم این است که روح القدس خداوند است. این یعنی که او به راستی مانند پدر و پسر، خداوند است. او از جانب ما موردِ همان پرستش و ستایشی است که رو به پدر و پسر انجام می دهیم. براستی روح القدس شخص سومِ سه گانة مقدس است؛ او هدیة عظیم مسیحِ برخاسته است که ذهن و دل ما را می گشاید که به عیسی به عنوانِ پسر فرستادة پدر ایمان بیاوریم و همان است که ما را به دوستی و مشارکت با خدا راهنمایی می کند. دانلود فایل PDF کامل این متن