کار روح القدس در راهنمایی کلیسا
امروز مایلم بر کار روح القدس در راهنمایی کلیسا و هر کدام از ما به سوی حقیقت درنگ کنم. عیسی خود به شاگردانش گفت : روح القدس  شما را به تمامیِ حقیقت راهبری خواهد کرد (یو 16 :13)، چرا که او خود، "روح حقیقت" است (یو 14 :17 ؛ 15 :26 ؛ 16 :13).

ما در روزگاری زندگی می کنیم که مردم بیشتر به حقیقت بدبین اند. بندیکت شانزدهم پیاپی از نسبی انگاری سخن گفته است، که گرایشی است به قطعی نگرفتنِ هیچ چیز و فکر کردن به این که حقیقت از هم رأیی یا از چیزی که ما می پسندیم ناشی می شود. این پرسش پدید می آید: آیا "حقیقت" واقعاً وجود دارد؟ "آن" حقیقت چیست؟ آیا می توان آن را فهمید؟ می توان آن را پیدا کرد؟ اینجا پرسشِ فرمانده رومی؛ پنتیوس پیلاتس، هنگامی که عیسی معنای ژرف مأموریتش را برای او آشکار می کند، در ذهن من می جوشد: "حقیقت چیست؟" (یو 18 : 37 ، 38). پیلاتس نمی تواند بفهمد که حقیقت در برابر او ایستاده است، او نمی تواند در عیسی چهره حقیقت را که چهره خداست ببیند. و با این حال عیسی دقیقاً همین است: حقیقت که در کمالِ زمان " تن گرفت" (یو 1 : 1 ، 14)، و آمد تا در میان ما خانه کند، باشد که ما آن را بدانیم. حقیقت، مانند یک چیز، کسب نشده، حقیقت (با ما) رویارو شده است. موضوع، تملک نیست، رویارویی با یک فرد است.دانلود فایل PDF کامل این متن