کلیسا به عنوان خانواده خدا
چهارشنبة گذشته من بر پیوندِ ژرف میان روح القدس و کلیسا تأکید کردم. امروز مایلم آموزه هایی دینی دربارة آیین های کلیسا را آغاز کنم. رازی که همة ما بخشی از آن ایم و آن را تجربه می کنیم. مایلم با مفاهیمی چند که در شورای کلیسایی دوم واتیکان برجسته اند به این کار بپردازم.

امروز نخستین آنها این است : " کلیسا به عنوانِ خانوادة خدا".

در ماههای اخیر بارها به داستانِ پسرِ ولخرج یا بهتر بگویم به مَثَل پدر بخشنده اشاره کرده ام (لو 15 : 11- 32). پسرِ جوانتر از خانة پدری بیرون می رود و هرچه دارد را بر باد می دهد و تصمیم می گیرد که به خانه برگردد چراکه در می یابد که اشتباه کرده است. او دیگر خود را شایسته پسر بودن نیز نمی داند اما فکر می کند که شاید به عنوانِ یک بنده به او کاری داده شود. از سوی دیگر، پدرِ او  به دیدن او می شتابد، او را در آغوش می کشد، شایستگیِ او را به عنوان پسر به او برمی گرداند و جشن می گیرد، این مَثَل مانند دیگر مثل ها در انجیل طرح خدا برای انسانیت را به روشنی نشان می دهد.دانلود فایل PDF کامل این متن