مردمان خداوند یعنی چه؟
امروز مایلم بر عبارتی که شورای دوم واتیکان، کلیسا را با آن تعریف کرده است درنگ کنم: " مردمان خداوند". و این کار را با چندین پرسش برای تعمقِ هر یک از شما انجام می دهم.

 "مردمان خداوند" به چه معنی است؟ پیش از هر چیز به این معنی است که خداوند به شکل ویژه ای از آنِ هیچ مردمی نیست؛ چرا که اوست که ما را صدا می زند، ما را فرا می خواند، دعوتمان می کند تا بخشی از مردمِ او باشیم و این دعوت خطاب به همه است، بدونِ برتری دادن، چراکه رحمت خداوند " می خواهد که همه نجات یابند" (اول تیم 2 : 4).  عیسی به رسولان یا به ما نگفته است که گروهی انحصاری، گروهی از نخبگان بسازیم. عیسی می گوید : "بیرون بروید و تمامی مردمان را شاگرد سازید" (مت 28 :19).  پولس قدیس می گوید که در مردمانِ خداوند، در کلیسا، " نه یهود هست و نه یونانی ... چراکه شما همه در مسیح عیسی یکی هستید" (غلا 3 :28). همچنین مایلم به هر کس که از خدا و کلیسا احساس دوری می کند، به هر کس که کمرو و بی تفاوت است، به آنانی که فکر می کنند دیگر نمی توانند تغییر کنند بگویم : خداوند شما را هم فرا می خواند تا بخشی از مردمش باشید و این کار را با عشق و احترامی عظیم می کند! او ما را دعوت می کند تا بخشی از این مردم باشیم، مردمانِ خداوند!دانلود فایل PDF کامل این متن