کلیسا تن مسیح است
امروز بر اصطلاحِ دیگری درنگ می کنم که شورای دوم واتیکان با آن به طبیعت کلیسا اشاره می کند : یعنی تن؛ شورا اعلام می کند که کلیسا تنِ مسیح است.

مایلم با متنی از اعمال رسولان که به خوبی آن را می شناسیم آغاز کنم: ایمان آوردنِ شائول که بعدها پولس نامیده شد؛ یعنی یکی از بزرگترین بشارت رسانان (اعم 9 :4-5).  شائول آزارنده مسیحیان است اما هنگامی که در راه دمشق سفر می کند، ناگاه نوری او را در بر می گیرد، او بر زمین می افتد و صدایی می شنود که می گوید: " شائول، شائول، چرا مرا آزار می رسانی؟" او می پرسد: "خداوندا تو کیستی؟ " و صدا پاسخ می دهد: " من همان عیسی هستم که تو آزارش می رسانی" ( اعم 9 :3-5). تجربه پولس قدیس درباره اینکه یگانگیِ میانِ ما مسیحیان و مسیح واقعا چه اندازه است، با ما گفتگو می کند. هنگامی که عیسی به آسمان بالا رفت، ما را مانندِ یتیمان رها نکرد. بلکه با هدیه روح القدس، یگانگیِ ما با او استوارتر شد. شورای دوم واتیکان می گوید: " مسیح به شکلی رازآمیز با تبادلِ روحش، برادرانش را که از هر ملتی فراخوانده شده اند، به عنوان تن خود شکل می دهد".

 دانلود فایل PDF کامل این متن