باورنامه: من ایمان دارم به یک کلیسای ...
در باورنامه ما می گوییم " من ایمان دارم به یک کلیسای ..." ، به دیگر سخن،  ما اعتراف می کنیم که کلیسا یکی است،  و این کلیسا در جوهرِ خود یکی است. به هر حال اگر به کلیسای کاتولیک در جهان نگاه کنیم، نزدیک به 3000 ناحیه کلیسایی می بینیم که در تمام قارّه ها پراکنده اند: زبان های بسیار، فرهنگ های بسیار! در اینجا اسقفانی از فرهنگها و کشورهای گوناگون حاضر اند. از سری لانکا، آفریقای جنوبی، از هند، بسیارند ... اسقفانی از آمریکای لاتین. کلیسا در جهان پخش شده است! و هنوز هزاران انجمنِ کاتولیک یک واحد را تشکیل می دهند. چطور ممکن است؟دانلود فایل PDF کامل این متن