باورنامه: کلیسای کاتولیک یعنی چه؟

شما بسیار دلیر اید که امروز در این هوای بد بیرون آمدید: به شما تبریک می گویم! " من به یک کلیسای مقدس، جامع ... ایمان دارم" . امروز ما می ایستیم تا بر این نشانِ کلیسا درنگ کنیم: ما می گوییم که او جامع است، امسال سال جامعیت است. پیش از همه: جامع (کاتولیک) یعنی چه؟ این کلمه از واژه یونانیِ " کاتولون" می آید که به معنی " در همسازی با همه" ، در تمامیت است. این تمامیت به چه معنی درباره کلیسا  به کار می رود؟ به چه معنایی می گوییم که کلیسا جامع است؟ می گویم که سه معنای اساسی هست.

نخست کلیسا جامع است چراکه فضا است، خانه ای که ایمان در آن در تمامیتش به ما اعلام می شود، که در آن، رستگاری که مسیح برای ما آورد، به همگان پیشکش می شود. کلیسا ما را توانا می سازد تا با رحمتِ خدا روبرو شویم که ما را دگرگون می سازد، چراکه عیسی مسیح در آن حاضر است که اعتراف راستینِ ایمان و پُریِ زندگیِ آیینی و اعتبارِ خادمانِ گماشته شده را به او بخشیده است. در کلیسا هر کدام از ما باورِ مورد نیاز برای زیستن در جایگاهِ یک مسیحی، برای مقدس شدن و برای سفر به هر جا و در هر زمانه ای را می یابیم.دانلود فایل PDF کامل این متن