باورنامه: اعتراف به یک کلیسای مقدس، جامع و رسولی
هنگام خواندنِ باورنامه ما می گوییم: " من به یک کلیسای، مقدس، جامع و رسولی ایمان دارم". نمی دانم آیا تاکنون بر معنای عبارتِ "کلیسا رسولی است" درنگ کرده اید یا نه. شاید گهگاه هنگامِ آمدن به رُم، به اهمیتِ پولس و پطرس رسول اندیشیده باشید؛ رسولانی که در اینجا زندگی شان را برای گواهی دادن بر انجیل دادند.

اما چیزهای بیشتری هست. اعتراف به رسولی بودنِ کلیسا یعنی تأکید بر پیوندِ ساختاری ای که کلیسا با رسولان دارد، با آن گروه کوچک 12 نفره ای که عیسی روزی فراخوانده، ایشان را به نام صدا کرد، باشد که با او بمانند، و او ایشان را برای موعظه راهی کند (مر 3 :13-19). « Apostel »  در واقع یک واژه یونانی است به معنی "فرستاده" یا "گسیل شده".  رسول کسی است که فرمانی به او داده شده، او به انجام کاری فرستاده شده و رسولان به وسیله عیسی برگزیده، فراخوانده شده و فرستاده شده اند تا کارِ او را ادامه دهند، که نیایش است که نخستین کارِ یک رسول است- و دوم آنکه تا انجیل را اعلام کنند.دانلود فایل PDF کامل این متن