مریم، الگوی کلیسا
در ادامه آموزشهایمان درباره کلیسا، امروز مایلم بر مریم به عنوان تصویر و نمونه کلیسا بنگرم. و این کار را با گرفتنِ عبارتی از شورای دومِ واتیکان آغاز خواهم کرد : " چنان که آمبروز قدیس آموخت، مادر خداوند در ایمان، محبت و یگانگیِ کامل با مسیح، الگوی کلیسا است." 

بیایید با نخستینِ نمود بیآغازیم، مریم در جایگاهِ نمونه ایمان. مریم به چه معنا نشان دهنده نمونه ایمان کلیسا است؟ به این بیاندیشیم که مریمِ باکره که بود: دختری یهودی که با تمامی قلبش منتظر رستگاریِ مردمانش بود. اما رازی در دلِ دختر جوانِ اسرائیل بود که حتی خود او نیز هنوز آن را نمی دانست: در طرحِ محبت آمیز خدا، مریم، راهیِ آن بود تا مادرِ آن رهایی بخش باشد. در مژده رسانی، فرشته خدا او را "سرشار از فیض" می خوانَد و این طرح را بر او آشکار می کند. مریم با "آری" پاسخ می دهد و از آن دَم زندگیِ مریم روشنی تازه ای دریافت می کند: که کانونش عیسی است، یعنی پسر خدا، که از او تن گرفت، و تمامیِ وعده های رستگاری در او برآورده شد. ایمانِ مریم، برآورده شدنِ ایمانِ اسرائیل است، او در بر دارنده تمامی  راههایی است که مردمِ منتظرِ رستگاری پیمودند. و از این رو است که او نمونه ایمان کلیسا است، کلیسایی که عیسی را که تنیافتِ محبتِ بی پایانِ خدا است، در کانونِ خود دارد.دانلود فایل PDF کامل این متن