آمرزش گناهان، قدرت کلیدها

چهارشنبه گذشته با اشاره ویژه به تعمید، دربارة آمرزش گناهان سخن گفتم. بیایید امروز موضوع آمرزش گناهان را با بازگشت به آنچه " قدرت کلیدها" (کلیدهای پادشاهی آسمان) نامیده شده ادامه دهیم، که سمبلِ انجیلیِ مأموریتی است که عیسی به شاگردانش سپرد.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که عاملِ اصلی در بخشایش گناهان، روح القدس است. عیسای برخاسته در نخستین ظهورش بر شاگردان، در بالاخانه، بر ایشان دمید و فرمود: " روح القدس را بیابید، اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده خواهد شد، و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهند ماند" (یو 20 :22-33) عیسای دگرگونی یافته در تنِ خویش، انسان نوین است که هدیه های رستاخیزی را می بخشد، یعنی میوه های مرگ و رستاخیزش را. این هدیه ها چیستند؟ آرامش، شادی، بخشایشِ گناهان، مأموریت، اما فراتر از همه، او روحی را می بخشد که سرچشمة تمامی این ها است. دمِ عیسی که به همراه سخنانش، روح القدس را می رساند، به رساندنِ زندگی اشاره دارد، زندگیِ تازه ای زادة بخشایش.دانلود فایل PDF کامل این متن