چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟

این هفته، هفتة شادی است؛ ما رستاخیز عیسی را جشن می­گیریم. این یک شادیِ راستین و عمیق است که بر این قطعیت بنا شده است که مسیح رستاخیز کرده هرگز دوباره نخواهد مرد؛ بلکه او زنده است و در کلیسا و در جهان کار می­کند. این قطعیت در دلهای ایمانداران از نخستین صبح رستاخیز تاکنون پایدار است. آن هنگام که زنان به مقبرة عیسی رفتند و فرشتگان از ایشان پرسیدند: " چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟" (لو 24 :5). " چرا مرده را در میان زندگان می جویید؟" در تاریخ،  این کلمات مانند "سنگ راهنما" هستند اما اگر نتوانیم خویشتن را دربرابر خبرخوش بگشاییم یعنی اگر فکر کنیم که عیسای مرده کم دردسر تر از عیسایی است که زنده است! این کلمات برایمان مانند "سنگ لغزش" خواهند بود. با این حال چندبار در سفر روزانة مان نیاز داریم بشنویم که گفته شده: " چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟" ما چقدر میان چیزهای بی روح به دنبال زندگی گشته ایم؟ میان چیزهایی که نمی توانند زندگی ببخشند، میان چیزهایی که امروز هستند و فردا رفته اند، میان چیزهایی که از می گذرند ... " چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ "دانلود فایل PDF کامل این متن