خیانت یهودا و آغاز رنج بردن مسیح

انجیل این چهارشنبة هفتة مقدس، خیانت یهودا را عنوان می­کند، که نشان­دهندة آغاز رنج­بردن عیسی است. عیسی از روی محبت به ما، آزادانه راه تحقیر و طرد خویش را برای رستگاری ما برگزید. چنان که پولس قدیس گفته است: " او خود را تهی کرد... و تا مرگ حتی مرگ بر صلیب فرمانبردار شد." (فیل 2: 7-8). وقتی عیسا را در رنجهایش در نظر می­آوریم، بازتاب رنج­های انسانیت را می­بینیم، و پاسخ خداوند به رازهای شرّ، رنج و مرگ را پیدا می­کنیم. او پسر خود را به ما می­بخشد، همان که در حالیکه به او خیانت شده، خوارگردیده، ترک شده و ناسزا شنیده است، می­میرد. با این حال پیروزی خداوند در آنچه پدید می­آید، می­درخشد، یعنی آنچه به اصطلاح انسانی، ناتوانی و شکست است. رنج عیسا اوجِ مکاشفة محبت بی­کران پدر و دعوت­ او برای ایمان آوردن به کلام اوست. عیسی قدرتِ شرّ را بر خود می­گیرد تا ما را آزاد سازد:" از زخم­های او ما شفا یافتیم" (اول پط 2: 24). باشد که در این هفته همچنان که در پیمودن راه صلیب از عیسی پیروی می­کنیم، فرمانبرداریِ محبت­آمیز او از ارادة پدر را، به خصوص در زمان­های سختی و خواری سر مشق قرار دهیم و قلب­هامان را به روی هدایای آشتی، آزادی و زندگی نوینِ او باز کنیم.دانلود فایل PDF کامل این متن