چهارمین یکشنبهً رستاخیز (بخش دوم)

دراین چهارمین یکشنبه پس از رستاخیز یوحنای انجیل نگار تصویرِ "عیسی ؛ شبان نیکو" را به ما ارائه می­کند. با در نظر گرفتن این بخش از انجیل می­ توان به نوع رابطة عیسی با شاگردانش پی برد. رابطه ای براساس مهربانی و عشق و درک متقابل و وعدة موهبتی بی مانند. عیسی می گوید: "من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و آن را به فراوانی داشته باشند." (یو 10 :10) این گزارش نمونه روابط میان مسیحیان و روابط انسانی است.

مانند زمان عیسی امروز هم بسیاری به عنوان "شبانان" زندگی ما مطرح می شوند، اما تنها عیسای رستاخیزکرده که زندگی را به فراوانی به ما عطا می کند، شبان راستین ماست. من همگان را تشویق می کنم که به راهنمایی خداوند اعتماد کنند. اما او نه تنها ما را راهنمایی می کند بلکه ما را راه برده با ما راه می رود. ما با ذهن و قلب باز کلام او را گوش می دهیم تا ایمان خویش را تغذیه کرده، وجدانمان را روشن سازیم و از آموزشهای انجیل پیروی کنیم.دانلود فایل PDF کامل این متن