نام کتاب : ارمیای نبی

مولف : .......

تعداد فصل ها : 1

·         اطلاعاتی کامل و کلی از زندگی ارمیای نبی را در 13 قسمت ارائه می کند .

تعداد صفحات : 45

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 7تصویر شامل :نقش برجسته آشوری – ارمیای نبی با کوزه گر – نقشه امپراطوری بابل – مجسمه هنری آگوست رودن و تصاویری مربوط به زندگی ارمیای نبی و اتفاقات زمان او .