نام کتاب : اشعیای دوم و شاگردان

مولف : .......

تعداد فصل ها : در 11 قسمت به توضیح و بررسی کتاب اشعیا نبی و قسمت دوم کتاب، که نوشته یک نبی موسوم به اشعیا دوم است می پردازد.

تعداد صفحات : 47

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: فاقد تصویر است.