نام کتاب : اشعیای نبی

مولف : .......

تعداد فصل ها : در 16 قسمت به توضیح و بررسی پیرامون اشعیای نبی و حکومت ها و امپراطوری های بزرگ آن دوران می پردازد و روند تاریخ را در زمان اشعیای نبی مورد نظر قرار می دهد.

تعداد صفحات : 44

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 6 تصویر از نقش برجسته های قدیمی – تصویر بازسازی شده معبد هیرودیس و تصاویری از تمدن های آن دوره مصر و آشور.