نام کتاب : ایوب

مولف : ....

تعداد فصل ها : در 12 قسمت به توضیح و بررسی زندگی ایوب و داستان معروف او در کتاب مقدس می پردازد و ما را با مرگ و زندگی و سختی و رنج از یک طرف و بخشش و پیروزی از طریق ایمان به خداوند آشنا می کند .

تعداد صفحات : 53

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد.