نام کتاب : کتاب مقدس، مجموعه کتب بر حق متاخر، ترجمه سال 2000

مولف : ....

تعداد فصل ها : 9

 

·         استر (یونانی)

·         یهودیه بنت مراوی

·         طوبیت

·         اول مکابیان

·         دوم مکابیان

·         حکمت

·         بن سیراخ

·         باروخ

·         نامه ارمیا

تعداد صفحات : 453

سطح : عالی – الهیات

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمیباشد.